Laboratoriya

Energetika fakültəsi

Laboratoriyalar

Energetika fakültəsinin nəzdində “Energetikanın problemləri elmi tədqiqat laboratoriyası”

7 nəfər əməkdaşı olan “Energetikanın problemləri” elmi tədqiqat laboratoriyası öz tədqiqatlarını “Energetik sistemlərin, qurğuların və onların elementlərinin tədqiqi, işlənilməsi və optimallaşdırılması” mövzusu istiqamətində davam etdirir. Mövzu üzrə laboratoriyada nanosüzülmə və əks osmos üsulu ilə İES-lərdə suyun emalı, həmçinin dalğa enerjiçeviricisinin yeni iş sxeminin hazırlanması üzrə xeyli işlər görülmüşdür. Laboratoriya əsas tədqiqat istiqamətlərini bərpa olunan enerji resursları üzrə yönəltmişdir. Bu sahə üzrə bir sıra praktiki işlər həyata keçirilmiş və keçirilməkdə davam edir. Belə ki, laboratoriyanın praktiki qurğular bazasına günəş su qızdırıcı kollektor, parabolosilindrik konsentrator, vertikal külək turbini, kombinə olunmuş hava qızdırıcı kollektor, bioqaz qurğusu, günəş paneli və s. daxildir. Bundan başqa universitetin həyətinin tam avtonom olaraq işıqlandırılması üçün, həmçinin universitetin tədris-laboratoriya bazasını zənginləşdirmək məqsədi ilə qazanxananın damında quraşdırılan hibrid elektrik stansiyası (günəş panelləri və külək turbini əsasında işləyən) laboratoriyanın reallaşdırdığı ən son layihədir.